Wednesday, February 17, 2010

Spørsmål om styreansvarsforsikring

(for English readers: this post is about board liability assurance, and will also be available in English)

Styremedlemmer i Norge, inkludert styreformann, har mulighet til å inngå styreansvarsforsikring, noen steder bare referert som styreforsikring. Bakgrunn og formål er enkelt oppsummert hos HSH StyreNorge:

"Etter aksjelovens § 17-1 blir styremedlemmer (medlemmer av bedriftsforsamlingen, daglig leder, aksjeeiere) erstatningsansvarlige for tap de forsettlig eller uaktsomt volder under utførelsen av sin oppgave. Det er det enkelte styremedlem som blir ansvarlig – eventuelt solidarisk med en aller flere andre, og ikke styret som kollektivt organ.Styremedlemmer kan langt på vei forsikre seg mot det ansvaret de eksponerer seg for i sin funksjon som medlemmer i styret."

Dette er et tema jeg finner interessant i forhold til å ivareta tilstrekkelig sikkerhet for enhver virksomhet. Hva innebærer egentlig en slik forsikring av risiko for virksomheten og dens ansatte?

Nå er det ikke de vanlige revisjonspunktene jeg er interessert i å ta opp her, f.eks. spørsmålet om styret har sørget for at en tilstrekkelig internkontroll er etablert og fungerer. Mine spørsmål går helt spesifikt på tegning av styreansvarsforsikring.

Det finnes flere tilbydere av slike forsikringer i Norge. CODAN tilbyr styreansvarsforsikring for styret under ett (produktark i PDF format), mens Advokatforeningen i samarbeid med ekstern part tilbyr individuelle forsikringer til sine medlemmer med styreverv i andre selskaper. Sistnevntes vilkår for 2010 er her anbefalt lesning. Jeg gjør her oppmerksom på at disse er nevnt som tilfeldige eksempler.

Fra selskapets ståsted ser jeg at styreansvarsforsikring kan tilbys for å få interessante personer til å ta styreverv i f.eks. nystartede selskaper, eller også i selskaper som har økonomiske utfordringer. For styrekandidater ser jeg lett ønske/behov for å tegne slik forsikring, da erstatningsansvar går på dem personlig.

Mine spørsmål er som følger:
1. Dersom en styrekandidat før/ved tiltredelse ønsker (eller krever) styreansvarsforsikring, kan det tolkes som:
a) vedkommende har liten/ingen tro på at selskapet vil kunne klare seg, eller
b) at vedkommende kan være villig til å ta (ubevisst) unødig risiko med virksomheten pga egen forsikringsdekning

2. Dersom styret inngår kollektiv styreansvarsforsikring, hvilket signal sender det til ansatte i virksomheten?
a) Vi frykter at dette kan gå galt, eller
b) vi kan komme til (ubevisst) å ta ekstra høy risiko med virksomheten (siden vi selv er forsikret)

3. Kan virksomheten (eller eksterne) kreve å få informasjon om hvorvidt styret eller enkeltmedlemmer har inngått henholdsvis kollektiv eller personlig styreansvarsforsikring i forbindelse med styreverv i egen eller annen virksomhet?

Jeg ønsker ikke å være noen kritiker her, og dette kan sikkert høres ut som fagforeningsprat, hvilket det ikke er ment å være. Desto mer interessant å få vite hvordan ansattes representanter i norske styrer selv stiller seg til styreansvarsforsikring, enten betalt av egen lomme eller av arbeidsgiver?

3 comments:

 1. En interessant post om et interessant tema. Dette er ofte relevant for de tusener som sitter styret for mindre enheter, som foreksempel borettslag og sameier.

  Et poeng til slike produkter, det skal en del til for at et styremedlem blir ansvarlig for sine handlingene (eller unlatelseshandlinger) i styret. Normalt skal styremedlemmet ha opptrått uaktsomt eller mot bedre vitende når en tredjepart er påført formueskade. Og som det fremkommer i vilkårene i forsikringen fra advokatformeningen (som for de fleste andre selskaper og forsikringer) dekkes ikke forhold som oppstår ved uaktsomhet. Betyr ikke det da at man har kjøpt en forsikring for et forhold som oppstår ved uaktsomhet, mens forsikringer dekker ikke uaksomhet?

  ReplyDelete
 2. Uten tvil en god kommentar, med et morsomt sluttpoeng. Noen fra Advokatforeningen som vil svare mon tro?

  ReplyDelete
 3. Det er tydelig at det er noen her som ikke helt forstår hva en ansvarsforsikring er: En ansvarsforsikring ,også Styreansvar, dekker de skader man påfører tredjemann som følge av sine uaktsomme handlinger/unnlatelser.
  Skyldes en skade et hendelig uhell, er man i utgangspunktet ikke erstatningsansvarlig. Skyldes skaden en forsettelig voldt handling er man naturligvis erstatningsansvarlig, men da kommer ikke forsikringen inn i bildet.

  ReplyDelete

All comments will be moderated, primarily for spam. You are welcome to disagree with my posts of course.